Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Ár struchtúr

Leagann Bord an GBRÁ straitéis leathan agus beartais an GBRÁ amach, a chuirtear chun feidhme agus a sholáthraítear trí cholún struchtúir eagraíochtúil.


Faomhann an Bord pleananna oibriúcháin agus buiséid na Gníomhaireachta agus tá ról maoirseachta aige i ndáil le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta. Tá Comhaontú maidir le Maoirseacht agus Seachadadh Feidhmíochta agus Seirbhís ag GBRÁ leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.

Cuimsítear i mBord an GBRÁ 11 bhall, lena n-áirítear 8 bpríomhfheidhmeannach ó chomhairlí contae nó cathrach agus 3 ainmní de chuid an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. Is iad seo a leanas ballraíocht reatha an Bhoird:

  • Joe McGrath, Príomhfheidhmeannach,Comhairle Contae Thiobraid Arann
  • Anna Marie Delaney, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Uibh Fhaili
  • Tom Enright, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Loch Garman
  • Paddy Mahon, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Chontae An Longfoirt
  • Pat Daly, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
  • Richard Shakespeare, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
  • Valerie O’Sullivan, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Chorcaí
  • Moira Murrell, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Chiarraí
  • Fiona Quinn, Rúnaí Cúnta, an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
  • Sarah Neary, Príomhchomhairleoir, an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreach

Foireann feidhmiúcháin an GBRÁ

Tarmligeann an Bord an fhreagracht as bainistíocht laethúil an GBRÁ don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus don fhoireann feidhmiúcháin. Tá siad freagrach as cuspóirí corparáideacha a bhaint amach agus as beartas agus straitéis a chur chun feidhme ar fud na Gníomhaireachta. Cuimsítear i bhfoireann feidhmiúcháin an GBRÁ:

Paul Dunne

Paul Dunne, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Eamonn Hunt

Eamonn Hunt, Príomhfheidhmeannach Cúnta
Freagrach as tacaíocht eagraíochtúil an rialtais áitiúil

Paula 2

Paula Butler, Príomhfheidhmeannach Cúnta
Freagrach as straitéis, taighde agus cumarsáid

Eddie-O-Loughlin

Eddie O'Loughlin, Príomhfheidhmeannach Cúnta
Freagrach as bainistíocht agus nuálaíocht clár

Geraldine-Headshot

Geraldine Dunne. Rúnaí Boird/ Bainisteoir Acmhainní Daonna agus Gnóthaí Corparáideacha

Declan Keating

Declan Keating, Bainisteoir Airgeadais


Struchtúr na gcolún

Tá an GBRÁ eagraithe ina cholúin, agus tá gach ceann díobh dírithe ar réimse sonrach oibriúcháin.

Colún 1 

Tacaíonn Straitéis, Taighde agus Cumarsáid an Rialtais Áitiúil leis na húdaráis áitiúla maidir le seirbhísí saoránach a sholáthar. Tuilleadh eolais

Colún 1a 

Éascaíonn an Oifig um Aistriú Seirbhísí Uisce aistriú seirbhísí uisce údaráis áitiúil go hUisce Éireann. Tuilleadh eolais

Colún 1b 

Déanann an Oifig um Chomhordú Soláthair Tithíochta soláthar tithíochta údaráis áitiúil a chomhordú agus tugann sí comhairle ina leith. Tuilleadh eolais

Colún 2 

Soláthraíonn Tacaíocht Eagraíochtúil an Rialtais Áitiúil tacaíocht ar na seirbhísí cúloifige a sholáthraíonn na húdaráis áitiúla. Tuilleadh eolais

Colún 3 

Soláthraíonn Oibríochtaí an GBRÁoibríochtaí inmheánacha an GBRÁ amhail seirbhís chorparáideach, airgeadas, acmhainní daonna agus bainistíocht saoráidí.

Colún 4 

Tacaíonn Bainistíocht agus Nuálaíocht Clár an Rialtais Áitiúil le soláthar na dtionscadal chuig an earnáil agus béim láidir agus nuálaíocht ar athchóiriú. Tuilleadh eolais