Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Ár struchtúr

Leagann Bord an GBRÁ straitéis leathan agus beartais an GBRÁ amach, a chuirtear chun feidhme agus a sholáthraítear trí cholún struchtúir eagraíochtúil.


Faomhann an Bord pleananna oibriúcháin agus buiséid na Gníomhaireachta agus tá ról maoirseachta aige i ndáil le gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta. Tá Comhaontú maidir le Maoirseacht agus Seachadadh Feidhmíochta agus Seirbhís ag GBRÁ leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.

Cuimsítear i mBord an GBRÁ 10 bhall, lena n-áirítear 8 bpríomhfheidhmeannach ó chomhairlí contae nó cathrach agus 2 ainmní de chuid an Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. Is iad seo a leanas ballraíocht reatha an Bhoird:

  • Anna Marie Delaney, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Chorcaí
  • Paddy Mahon, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Chontae An Longfoirt
  • Pat Daly, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
  • Richard Shakespeare, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
  • Ann Doherty, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Cathrach Chorcaí
  • Moira Murrell, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Chiarraí
  • AnnMarie Farrelly, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae Fhine Gall
  • Fiona Quinn, Rúnaí Cúnta, an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
  • Sarah Neary, Príomhchomhairleoir, an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreach

Foireann feidhmiúcháin an GBRÁ

Tarmligeann an Bord an fhreagracht as bainistíocht laethúil an GBRÁ don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus don fhoireann feidhmiúcháin. Tá siad freagrach as cuspóirí corparáideacha a bhaint amach agus as beartas agus straitéis a chur chun feidhme ar fud na Gníomhaireachta. Cuimsítear i bhfoireann feidhmiúcháin an GBRÁ:

Paul Dunne

Paul Dunne, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Eamonn Hunt

Eamonn Hunt, Príomhfheidhmeannach Cúnta
Freagrach as tacaíocht eagraíochtúil an rialtais áitiúil

Paula 2

Paula Butler, Príomhfheidhmeannach Cúnta
Freagrach as straitéis, taighde agus cumarsáid

Eddie-O-Loughlin

Eddie O'Loughlin, Príomhfheidhmeannach Cúnta
Freagrach as bainistíocht agus nuálaíocht clár

Geraldine-Headshot

Geraldine Dunne. Rúnaí Boird/ Bainisteoir Acmhainní Daonna agus Gnóthaí Corparáideacha

Declan Keating

Declan Keating, Bainisteoir Airgeadais


Struchtúr na gcolún

Tá an GBRÁ eagraithe ina cholúin, agus tá gach ceann díobh dírithe ar réimse sonrach oibriúcháin.

Colún 1 

Tá Colún 1, Straitéis Rialtais Áitiúil, Taighde & Cumarsáid freagrach as taighde, leabharlanna agus cumarsáid chun tacú le húdaráis áitiúla. Soláthraíonn Colún 1 tacaíocht ghnó agus feidhmiúcháin freisin don CCMA agus do 5 Choiste CCMA. Tuilleadh eolais

Colún 2 

Tá Colún 2, Tacaíocht Eagraíochtúil an Rialtais Áitiúil freagrach as tacú leis na seirbhísí cúloifige a sholáthraíonn údaráis áitiúla maidir le comhairleach daoine, forbairt ceannaireachta, airgeadas, AD, sláinte & sábháilteacht agus soláthar. Soláthraíonn Colún 2 tacaíocht ghnó agus feidhmiúcháin freisin do 2 Choiste CCMA agus 1 Choiste GBRÁ. Tuilleadh eolais

Colún 3 

Tá Colún 3, Oibríochtaí GBRÁ, Bainistíocht Clár, Nuálaíocht agus Athchóiriú freagrach as oibríochtaí inmheánacha GBRÁ i gcomhar le tacú le húdaráis áitiúla le nuálaíocht agus athchóiriú earnála. Soláthraíonn Colún 3 tacaíocht ghnó agus feidhmiúcháin freisin do Bhord GBRÁ agus do 3 Choiste GBRÁ. Tuilleadh eolais

Colún 4 

Tá Colún 4, Digiteach Rialtais Áitiúil, TFC agus Cibearshlándáil freagrach as forbairt agus seachadadh na straitéise Digiteach & TFC earnála agus as cleachtais cheannródaíocha a fhorbairt i mBainistíocht TFC agus i seachadadh tionscadal. Soláthraíonn Colún 4 tacaíocht ghnó agus feidhmiúcháin do 1 Choiste GBRÁ freisin. Tuilleadh eolais

Colún 5 

Is é Colún 5 colún na dTionscadal Náisiúnta atá freagrach as bainistiú agus rialú na dtionscadal mórscála náisiúnta a mbíonn tionchar acu ar údaráis áitiúla. Tuilleadh eolais