Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Ag obair linne

Má oibríonn tú leis an GBRÁ beidh an deis agat taithí leathan a ghnóthú chun fíordhifríocht a dhéanamh do na húdaráis áitiúla in Éirinn.


Ní chaithfidh gairmeacha bheith aon-toiseach, agus cuideoimid leat teacht ar do chonair féin.

Beag beann ar do ról leis an nGníomhaireacht, féadfaidh tú bheith cinnte go mbeidh tionchar ag do chuid oibre agus go ndéanfaidh sé difríocht ar bhonn náisiúnta, do dhaoine aonair, do ghnólachtaí, agus don phobal i gcoitinne.

Cad is féidir linn a thairiscint duit

Tairgimid tairbhí iontacha dár bhfostaithe.

 • Íocfar thú de réir scála tuarastail incrimintigh agus tairgimid deiseanna iontacha le haghaidh dul chun cinn gairme.
 • Táimid tiomanta do dheiseanna foghlama agus forbartha leanúnaí a chur ar fáil ionas go mbeidh tú ábalta do chumas iomlán a bhaint amach.
 • Tairgimid timpeallacht oibre chairdiúil, thacúil agus an deis le hoibriú i bhfoirne ildisciplíneacha agus taithí a fháil ar réimsí éagsúla.
 • Tá na fostaithe uile ina mbaill de scéim pinsean seirbhíse poiblí aonair. Glacann iontrálaithe céaduaire sa tseirbhís phoiblí ballraíocht sa Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair.
 • Tá cothromaíocht saoil is oibre tábhachtach dúinn; tairgimid saoire bhliantúil fhlaithiúil chomh maith le huaireanta oibre solúbtha, roghanna éagsúla saoire speisialta agus tá Clár Oibre Lúfaire á phíolótú againn faoi láthair.
 • Tairgimid saoire mháithreachais/uchtúla agus saoire atharthachta íoctha.
 • Tairgimid saoire bhreoiteachta, ar aon dul le scéim saoire breoiteachta na seirbhíse poiblí.
 • Tacaímid le réimse roghanna saoire eile lena n-áirítear saoire thuismitheoireachta, saoire cúramóra, saoire staidéir agus scéim um bliain oibre níos gairide.
 • Déantar fostaithe a spreagadh go gníomhach le dul i mbun deiseanna oideachais trínár Scéim um Chúnamh Oideachais.
 • Tairgimid clár cuimsitheach maidir le sláinte agus folláine ceirde fostaithe lena n-áirítear Clár Cúnaimh d’Fhostaithe (CCF), trína dtairgtear tacaíocht comhairleoireachta faoi rún saor in aisce agus atreorú dóibh siúd ag a bhfuil deacrachtaí pearsanta nó deacrachtaí a bhaineann leis an obair, scagadh sláinte, comhairle maidir le sláinte agus cothú agus cainteanna faoi fholláine.
 • Mar fhostóir comhdheiseanna, táimid tiomanta do chomhdheiseanna a chur chun feidhme inár mbeartais agus inár nósanna imeachta fostaíochta ar fad.
 • Táimid bunaithe i lár chathair Bhaile Átha Cliath, gar don iompar poiblí ar fad agus soláthraímid rochtain ar an Scéim um Rothaíocht chun Oibre agus an Scéim Sábhála Cánach, chun do chostais chomaitéireachta a laghdú.
 • Cuirimid scéim coigiltis tuarastail ar fáil.

Faisnéis ghinearálta d’iarratasóirí leis an GBRÁ

Iarratais a fháil

Ní mór iarratais a chur isteach san fhormáid atá leagtha amach do gach comórtas. Lean na treoracha go cúramach le do thoil agus cinntigh go gcuirfear d’iarratas isteach roimh an spriocdháta.

Ní ghlacfar iarratais mhalla ar bith faoi chúinsí ar bith.

Glacadh le hiarratais

Sula ndéanfaidh tú iarratas ar aon phost, cuir eolas ort féin ar an sainchuntas poist agus cinntigh go gcomhlíonann tú na riachtanais riachtanacha.

Níor chóir glacadh le hiarratas ó dhuine, nó gur iarradh ar iarrthóir freastal ar agalladh nó ar scrúdú ar bith eile, a mheas mar admháil go bhfuil na cáilíochtaí, taithí nó riachtanais riachtanacha atá leagtha síos ag an duine sin. Sular ceapfar iarrthóir ar bith i bpost, déanfaidh an Ghníomhaireacht cibé fiosruithe a mheasfaidh sí cuí chun oiriúnacht an iarrthóra sin a fháil amach.

Sonraí teagmhála

Ní mór gach comhfhreagras maidir le d’iarratas a sheoladh ar ríomhphost chuig jobapplications@lgma.ie.

Cinntigh le do thoil go bhfuil seoladh ríomhphoist bailí agat agus ba cheart athrú ar bith ar do sheoladh ríomhphoist nó ar do ghuthán teagmhála a chur in iúl láithreach don Aonad Acmhainní Daonna agus tagairt an chomórtais ábhartha a lua.

Le linn comórtas gníomhach moltar duit do ríomhphost a sheiceáil ar bhonn rialta. Is faoi gach iarratasóir atá sé a chinntiú go bhfuil an comhfhreagras ar fud ón nGníomhaireacht aige nó aici.

Stocaireacht

Iarracht ar bith a dhéanfaidh iarrthóirí iad féin, nó a dhéanfaidh duine (daoine) a bheadh ag gníomhú ar spreagadh uathu, go díreach nó go hindíreach, trí bhíthin cumarsáid scríofa nó ar shlí eile, stocaireacht a dhéanamh nó tionchar a imirt ar shlí eile, i bhfabhar an iarrthóra, déanfaidh oifigeach ar bith de chuid na Gníomhaireachta nó duine ar bith a bheadh ag gníomhú thar ceann na Gníomhaireachta, na hiarrthóirí a dhícháiliú go huathoibríoch maidir leis an bpost (na poist) a bheidh á lorg acu.

Incháilitheacht chun dul san iomaíocht

Tá incháilitheacht chun dul san iomaíocht ar an gcoinníoll, de réir mar is ábhartha, go mbeidh cead/víosa riachtanach um obair riachtanach ag na hiarratasóirí ionas go mbeidh siad ábalta oibriú go dlíthiúil i bPoblacht na hÉireann. Is faoi gach iarratasóir atá sé go bhfuil siad sásta go gcomhlíonann siad an riachtanas sin.

Nósanna imeachta roghnúcháin

I gcás líon mór iarratas d’fhéadfadh an Ghníomhaireacht gearrliostú a dhéanamh ar bhonn na faisnéise a bheidh curtha ar fáil san iarratas. Dá réir sin tá sé riachtanach go soláthróidh iarrthóirí sonraí iomlána maidir le cáilíochtaí agus taithí oibre ina bhfoirm iarratais. D’fhéadfadh siad seo a leanas a bheith i measc na modhanna roghnúcháin:

 • Gearrliostú iarratasóirí bunaithe ar an bhfaisnéis a bheidh ina bhfoirm iarratais
 • Réamh-agallamh iomaíoch
 • Scrúdú ar líne ar chumais na n-iarrthóirí
 • Cur i láthair don phainéal roghnúcháin
 • Agallamh deiridh iomaíoch

Eiseofar fógra maidir le freastal ar agallamh seachtain amháin roimhe ré de ghnáth. Beidh ar iarrthóirí freastal ar agallamh nó ar scrúduithe ar bith eile ar a gcostas féin. Ní féidir dáta nó am dáilte an agallaimh/scrúdaithe a athrú.

Oibleagáidí na n-iarrthóirí

Maidir le hiarrthóirí nach bhfreastalaíonn ar agallamh nó ar scrúdú ar bith eile ag an am nó ag an áit a iarradh, nó nach gcuireann aon ábhar nó fianaise ar fáil a theastódh ón nGníomhaireacht i ndáil lena n-iarratas, ní féidir leo a éileamh go mbreithneofaí a n-iarratas tuilleadh. Má theipeann ar an iarrthóir doiciméid nó ábhar eile a chur ar fáil laistigh de na hachair ama riachtanacha measfar gur aistarraing an t-iarrthóir a iarratas nó a hiarratas ón gcomórtas.

Caithfidh iarrthóirí fianaise dhoiciméadach shásúil ar na cáilíochtaí ar fad a éilíonn siad a thabhairt má iarrfar é sin. Beidh an fhreagracht ar na hiarrthóirí deimhniú a chur ar fáil maidir leis na cáilíochtaí oideachais a meastar iad a bheith riachtanach don phost. Beidh creidiúint ar bith a thabharfar d’iarrthóir ag agallamh i dtaca le héilimh dá leithéid sealadach agus faoi réir athbhreithnithe mura gcuirfear na doiciméid tacaíochta is gá ar fáil. Féadfaidh an Ghníomhaireacht cóipeanna de thras-scríbhinní acadúla a iarraidh agus/nó fíordheimhneacht cáilíochtaí iarratasóra a dheimhniú leis na hinstitiúidí ábhartha.

Féadfar iarrthóir ar bith a sholáthróidh faisnéis bhréige nó mhíthreorach ina n-iarratas a dhícháiliú. Ní mór nach ndéanfaidh na hiarrthóirí aithris ar iarrthóir eile ag céim ar bith nó nach gcuirfidh siad isteach ar an bpróiseas nó nach ndéanfaidh siad dochar de ar bhealach ar bith. D’fhéadfaí tú a dhícháiliú má roinneann tú faisnéis ar bith faoin bpróiseas roghnúcháin trí mhodh ar bith.

Ní cheadaítear úsáid a bhaint as trealamh taifeadta de chineál ar bith ag céim ar bith den bpróiseas earcaíochta. Déanfar iarrthóir ar bith a shárófar an fhoráil sin a dhícháiliú ón gcomórtas.

Tá an fhreagracht ar na hiarrthóirí deimhniú a chur ar fáil maidir lena n-aitheantas.

Aiseolas d’Iarrthóirí

Tá an Ghníomhaireacht tiomanta d’aiseolas a chur ar fáil d’iarrthóirí.

Cearta Iarrthóirí chun Athbhreithnithe

Breithneoidh an Ghníomhaireacht iarratais ar athbhreithniú ar na nósanna imeachta/cinntí roghnúcháin i gcomhréir le Nós Imeachta Earcaíochta na Gníomhaireachta.

Déanfaimid ár ndícheall iarrthóirí a choinneáil ar an eolas maidir le dul chun cinn a n-iarratais a luaithe is féidir.

Tairiscint Ceapacháin

Sula ndéanfar tairiscint ceapacháin ar bith:

 • Lorgófar teistiméireachtaí sásúla ó dhá fhostóir roimhe seo. Iarrfar ort sonraí a chur ar fáil faoin dá mholtóir ag céim an iarratais.
 • Ní foláir nó go n-éireoidh leis na hiarrthóirí i scrúdú dochtúra réamhfhostaíochta a dhéanfaidh cleachtóir leighis cláraithe a ainmneoidh an Ghníomhaireacht.

Aoisliúntas

Tairgfear na téarmaí agus coinníollacha aoisliúntais cuí (lena n-áirítear aois scoir) d’iarrthóirí ar ceapaithe úra iad sna poist sa Ghníomhaireacht mar a bheidh siad i bhfeidhm sa tseirbhís phoiblí ag an am. Go ginearálta, ceapfar ceapaithe úra nár oibrigh sa tseirbhís phoiblí riamh roimhe ar bhonn ballraíochta sa Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair. Tá sonraí iomlána maidir leis an scéim ar fáil ag http://www.per.gov.ie/pensions.

Fostaithe sa tseirbhís poiblí roimhe seo

Cuimsítear sna téarma pinsin réamhshocraithe, arna leagan amach sna hailt roimhe seo, ballraíocht sa Scéim Aonair atá i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2013. I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh sé nach mbeadh feidhm aige sin maidir le ceapaithe a raibh fostaíocht acu sa tseirbhís phoiblí roimh an 1 Eanáir 2013. Tá sonraí iomlána maidir leis na coinníollacha lena rialaítear an é ball den Scéim Aonair fostaí sa tseirbhís phoiblí nó nach é tugtha san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012. Bunófar teidlíocht phá agus phinsin ceapaí a d’fhóin mar fhostaí sa tseirbhís phoiblí roimhe seo i gcomhthéacs stair a bhfostaíochta sa tseirbhís phoiblí.

Cosaint Sonraí

Baintear úsáid as an bhfaisnéis a chuirfear isteach le hiarratas chun an iarrthóireacht agus fostaíocht ina dhiaidh sin a phróiseáil (má éiríonn leis nó léi) agus coinneofar faisnéis dá leithéid faoi réir chearta agus oibleagáidí na nAchtanna um Chosaint Sonraí.

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS)

Tháinig an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018, ag teacht in aonaid an chreata maidir le cosaint sonraí faoi Threoir AE um Chosaint Sonraí. Nuair a chuirfidh tú iarratas isteach le haghaidh comórtais, cruthaímid taifead ríomhaire i d’ainm. Úsáidtear faisnéis a chuirtear isteach le hiarratas ar phost i bpróiseáil d’iarratais. I gcás go n-úsáidtear seirbhísí tríú páirtí i bpróiseáil d’iarratais, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá faisnéis a sholáthar dóibh. Déanfar gach beart cosanta is gá, áfach, chun slándáil do shonraí a chinntiú. Má éiríonn leat sa chomórtas earcaíochta agus roghnúcháin, coinneoidh rannóg AD an GBRÁ d’iarratas.

Chun iarratas a dhéanamh ar rochtain ar do shonraí pearsanta cuir d’iarratas isteach ar ríomhphost chuig dataprotection@lgma.ie ag cinntiú go gcuirfidh tú síos a mhéid is féidir ar na taifid a theastaíonn uait ionas go mbeimid ábalta an taifead (na taifid) ábhartha a aimsiú.

Folúntais reatha

Anailísí Sonraí  Grád 4  

Conradh Sealadach 12 mhí Comórtas Oscailte 

Maidir leis an ról 

Go hachomair, áirítear le príomhchuspóirí an phoist seo obair a dhéanamh le comhghleacaithe san Aonad Lárnach Sonraí chun bailiú sonraí na hearnála rialtais atá tábhachtach ó thaobh straitéise de a uathoibriú, teicnící glanta sonraí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go mbíonn na sonraí ar an gcaighdeán is fearr, próisis láimhe/uathoibrithe fíoraithe aschuir anailíse a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, agus tacaíocht a thabhairt do scaipeadh agus do chur in iúl amach thorthaí fíoraithe na hanailíse. D’fhéadfadh sé a bheith riachtanach don iarrthóir rathúil cuidiú le comhghleacaithe sinsearacha chun anailísí staitistiúla iomchuí a chur i bhfeidhm maidir le tacair sonraí agus raon de léirshamhlúcháin nuálacha a tháirgeadh chun torthaí anailísí a chur in iúl. Is deis í seo do chuid scileanna iontacha sonraí, tástála, agus cumarsáide a úsáid agus a fhorbairt chun difear suntasach a dhéanamh do riachtanais straitéiseacha a théann i gcion ar gach gné den saol in Éirinn (lena n-áirítear tithíocht, easpa dídine, oidhreacht, an aeráid, agus go leor eile). 

Déanfaidh tú an méid a leanas 

 • Cúnamh a thabhairt don fhoireann chun riachtanais sonraí earnála chomhaontaithe a mheasúnú, a shainaithint agus a bhailiú laistigh de thréimhse shoiléir. Is iarracht shuntasach agus ríthábhachtach a bheidh san iarracht seo maidir le cur ar bun gach tionscadail ar a n-oibreoidh an CDU.  
 • Bheith i do shaineolaí laistigh den fhoireann maidir le glanadh sonraí, próisis uathoibrithe nó láimhe a fhorbairt agus a úsáid chun sonraí truaillithe nó míchruinne a shainaithint, a rianú, agus a cheartú laistigh de thacair mhóra sonraí. Is cuid thar a bheith tábhachtach é glanadh sonraí den phost seo agus teastaíonn mionchruinneas, comhlíonadh rialacha agus caighdeán maidir le sonraí, agus scileanna sármhaithe cumarsáide uaidh mar beidh an t-iarrthóir rathúil ag idirghníomhú ar fud na hEarnála ar éagsúlacht leathan ábhar d’fhonn na tacair sonraí is fearr agus is féidir a fhorbairt le haghaidh anailíse.  
 • Bheith i do shaineolaí laistigh den fhoireann maidir le fíorú aschuir sonraí - teicnící láimhe agus uathoibrithe á n-úsáid nuair is gá chun cruinneas agus comhsheasmhacht (ó thaobh staitisticí agus amhairc de) aschuir anailíse.  
 • Cur le dearadh agus le cur i bhfeidhm tuarascálacha an-iomasacha, scéalta sonraí, agus deaiseanna idirghníomhacha, agus úsáid á baint as uirlisí BI (Éirime Gnó)/Amharcléirithe Sonraí/CMS (córas bainistíochta inneachair) agus as teangacha forbartha bogearraí, de réir mar is iomchuí.  
 • Cabhraigh le hábhar oiliúna a fhorbairt agus a chur i láthair d’fhonn cuidiú le spriocphobail éagsúla agus na hamharcléirithe sin á n-úsáid acu chun cinntí gnó eolacha a dhéanamh. 
 • Aschur d’anailíse a chur in iúl -- dul i gcion ar/cuir páirtithe leasmhara ar an eolas, ábhar oiliúna a fhorbairt/a chur i láthair d’úsáideoirí deiridh, eolas a fheabhsú laistigh den fhoireann. 
 • Ag obair le cúnamh ó chomhghleacaithe sinsearacha, tacaíocht a thabhairt do shainaithint agus do chur i bhfeidhm raon de shamhlacha staitistiúla atá fóirsteanach do gach tacar sonraí agus do chuspóirí gnó an tionscadail ghaolmhair.  
 • Cabhrú le forbairt, cur i bhfeidhm, agus le cothabháil chaighdeáin cháilíochta sonraí agus chaighdeáin slándála sonraí -- ag tabhairt aird ar chaighdeáin GDPR go háirithe.  
 • Tacaíocht a thabhairt do réitigh a chur in úsáid agus a chothabháil arna bhforbairt ag an Lárionad Sonraí thar am. 
 • Obair a dhéanamh laistigh de thimpeallacht shofhreagrúil, ag idirghníomhú le réimse earnálacha a théann i dteagmháil leis an LGMA, ag cloí le riachtanais, le hamlínte, agus le caighdeáin chomhaontaithe.  
 • Obair a dhéanamh le foirne beaga nó ar bhonn neamhspleách.  
 • Cloí go docht le reachtaíocht agus le treoirlínte maidir le cosaint/coinneáil/aisghabháil sonraí 

 

Leabhrán eolais


Foirm Iarratais

Cúntóir Sinsearach leabharlainne

grád 4

Buan

Comórtas Oscailte

Maidir leis an ról

Beidh an Cúntóir Sinsearach Leabharlainne ag obair le Foireann Forbartha na Leabharlann, agus rachaidh i dteagmháil leis an mbainisteoir líne maidir le pleanáil agus cur i bhfeidhm an chláir oibre ó lá go lá. Beidh an Cúntóir Sinsearach Leabharlainne freagrach as cláir oibre ar leith a chur i bhfeidhm.

Leabhrán eolais


Foirm Iarratais

Treoraí Tionscadail Tithíochta - Grád 7

Iasacht 2 Bliana

Teoranta d'Fhostaithe GBRÁ agus d'Earnáil an Rialtais Áitiúil.

Maidir leis an ról

Tá GBRÁ ag iarraidh roinnt daoine a fhostú mar Cheannasaithe Tionscadal le bheith i gceannas ar na tionscadail éagsúla mar atá leagtha amach thuas.  Deis spreagúil é seo le bheith mar chuid den Fhoireann Tithíochta a thabharfaidh treoir agus tacaíocht do na hÚdaráis Áitiúla agus iad ag soláthar seirbhísí Tithíochta, a bhfuil sé mar aidhm acu athrú ó bhonn a dhéanamh ar an chaoi a gcuirtear seirbhísí tithíochta ar fáil don saoránach. Tabharfaidh an ról seo deis agus taithí don iarrthóir ionchasach oibriú le tionscadail mórscála náisiúnta agus le gach a mbaineann leo.

Tá ról rí-thábhachtach ag Ceannasaí Tionscadail agus mar sin beidh orthu oibriú lena lán páirtithe leasmhara agus le baill eile den Fhoireann Tithíochta.  Is éard a bheidh i gceist ná comhoibriú agus tionchar a imirt ar gach leibhéal i Ranna Údarás Áitiúil agus Ranna Rialtais. Beidh sé ríthábhachtach freisin go n-éistfear le guth na bpáirtithe leasmhara agus go léireofar é agus iad ag bainistiú soláthraithe bogearraí tríú páirtí.

Beidh Ceannaire an Tionscadail ina bhall lárnach agus oibreoidh sé nó sí go dlúth leis an bhfoireann tionscadail agus le Bainisteoir TFC an Tionscadail Tithíochta. Beidh Ceannaire an Tionscadail freagrach go díreach do Bhord an Tionscadail ábhartha agus rachaidh sé nó sí i dteagmháil le boird tionscadail eile, le grúpaí oibre agus le lucht tacaíochta GBRÁ.

Leabhrán eolais

Foirm Iarratais