Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Ag obair linne

Má oibríonn tú leis an GBRÁ beidh an deis agat taithí leathan a ghnóthú chun fíordhifríocht a dhéanamh do na húdaráis áitiúla in Éirinn.


Ní chaithfidh gairmeacha bheith aon-toiseach, agus cuideoimid leat teacht ar do chonair féin.

Beag beann ar do ról leis an nGníomhaireacht, féadfaidh tú bheith cinnte go mbeidh tionchar ag do chuid oibre agus go ndéanfaidh sé difríocht ar bhonn náisiúnta, do dhaoine aonair, do ghnólachtaí, agus don phobal i gcoitinne.

Cad is féidir linn a thairiscint duit

Tairgimid tairbhí iontacha dár bhfostaithe.

 • Íocfar thú de réir scála tuarastail incrimintigh agus tairgimid deiseanna iontacha le haghaidh dul chun cinn gairme.
 • Táimid tiomanta do dheiseanna foghlama agus forbartha leanúnaí a chur ar fáil ionas go mbeidh tú ábalta do chumas iomlán a bhaint amach.
 • Tairgimid timpeallacht oibre chairdiúil, thacúil agus an deis le hoibriú i bhfoirne ildisciplíneacha agus taithí a fháil ar réimsí éagsúla.
 • Tá na fostaithe uile ina mbaill de scéim pinsean seirbhíse poiblí aonair. Glacann iontrálaithe céaduaire sa tseirbhís phoiblí ballraíocht sa Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair.
 • Tá cothromaíocht saoil is oibre tábhachtach dúinn; tairgimid saoire bhliantúil fhlaithiúil chomh maith le huaireanta oibre solúbtha, roghanna éagsúla saoire speisialta agus tá Clár Oibre Lúfaire á phíolótú againn faoi láthair.
 • Tairgimid saoire mháithreachais/uchtúla agus saoire atharthachta íoctha.
 • Tairgimid saoire bhreoiteachta, ar aon dul le scéim saoire breoiteachta na seirbhíse poiblí.
 • Tacaímid le réimse roghanna saoire eile lena n-áirítear saoire thuismitheoireachta, saoire cúramóra, saoire staidéir agus scéim um bliain oibre níos gairide.
 • Déantar fostaithe a spreagadh go gníomhach le dul i mbun deiseanna oideachais trínár Scéim um Chúnamh Oideachais.
 • Tairgimid clár cuimsitheach maidir le sláinte agus folláine ceirde fostaithe lena n-áirítear Clár Cúnaimh d’Fhostaithe (CCF), trína dtairgtear tacaíocht comhairleoireachta faoi rún saor in aisce agus atreorú dóibh siúd ag a bhfuil deacrachtaí pearsanta nó deacrachtaí a bhaineann leis an obair, scagadh sláinte, comhairle maidir le sláinte agus cothú agus cainteanna faoi fholláine.
 • Mar fhostóir comhdheiseanna, táimid tiomanta do chomhdheiseanna a chur chun feidhme inár mbeartais agus inár nósanna imeachta fostaíochta ar fad.
 • Táimid bunaithe i lár chathair Bhaile Átha Cliath, gar don iompar poiblí ar fad agus soláthraímid rochtain ar an Scéim um Rothaíocht chun Oibre agus an Scéim Sábhála Cánach, chun do chostais chomaitéireachta a laghdú.
 • Cuirimid scéim coigiltis tuarastail ar fáil.

Faisnéis ghinearálta d’iarratasóirí leis an GBRÁ

Iarratais a fháil

Ní mór iarratais a chur isteach san fhormáid atá leagtha amach do gach comórtas. Lean na treoracha go cúramach le do thoil agus cinntigh go gcuirfear d’iarratas isteach roimh an spriocdháta.

Ní ghlacfar iarratais mhalla ar bith faoi chúinsí ar bith.

Glacadh le hiarratais

Sula ndéanfaidh tú iarratas ar aon phost, cuir eolas ort féin ar an sainchuntas poist agus cinntigh go gcomhlíonann tú na riachtanais riachtanacha.

Níor chóir glacadh le hiarratas ó dhuine, nó gur iarradh ar iarrthóir freastal ar agalladh nó ar scrúdú ar bith eile, a mheas mar admháil go bhfuil na cáilíochtaí, taithí nó riachtanais riachtanacha atá leagtha síos ag an duine sin. Sular ceapfar iarrthóir ar bith i bpost, déanfaidh an Ghníomhaireacht cibé fiosruithe a mheasfaidh sí cuí chun oiriúnacht an iarrthóra sin a fháil amach.

Sonraí teagmhála

Ní mór gach comhfhreagras maidir le d’iarratas a sheoladh ar ríomhphost chuig jobapplications@lgma.ie.

Cinntigh le do thoil go bhfuil seoladh ríomhphoist bailí agat agus ba cheart athrú ar bith ar do sheoladh ríomhphoist nó ar do ghuthán teagmhála a chur in iúl láithreach don Aonad Acmhainní Daonna agus tagairt an chomórtais ábhartha a lua.

Le linn comórtas gníomhach moltar duit do ríomhphost a sheiceáil ar bhonn rialta. Is faoi gach iarratasóir atá sé a chinntiú go bhfuil an comhfhreagras ar fud ón nGníomhaireacht aige nó aici.

Stocaireacht

Iarracht ar bith a dhéanfaidh iarrthóirí iad féin, nó a dhéanfaidh duine (daoine) a bheadh ag gníomhú ar spreagadh uathu, go díreach nó go hindíreach, trí bhíthin cumarsáid scríofa nó ar shlí eile, stocaireacht a dhéanamh nó tionchar a imirt ar shlí eile, i bhfabhar an iarrthóra, déanfaidh oifigeach ar bith de chuid na Gníomhaireachta nó duine ar bith a bheadh ag gníomhú thar ceann na Gníomhaireachta, na hiarrthóirí a dhícháiliú go huathoibríoch maidir leis an bpost (na poist) a bheidh á lorg acu.

Incháilitheacht chun dul san iomaíocht

Tá incháilitheacht chun dul san iomaíocht ar an gcoinníoll, de réir mar is ábhartha, go mbeidh cead/víosa riachtanach um obair riachtanach ag na hiarratasóirí ionas go mbeidh siad ábalta oibriú go dlíthiúil i bPoblacht na hÉireann. Is faoi gach iarratasóir atá sé go bhfuil siad sásta go gcomhlíonann siad an riachtanas sin.

Nósanna imeachta roghnúcháin

I gcás líon mór iarratas d’fhéadfadh an Ghníomhaireacht gearrliostú a dhéanamh ar bhonn na faisnéise a bheidh curtha ar fáil san iarratas. Dá réir sin tá sé riachtanach go soláthróidh iarrthóirí sonraí iomlána maidir le cáilíochtaí agus taithí oibre ina bhfoirm iarratais. D’fhéadfadh siad seo a leanas a bheith i measc na modhanna roghnúcháin:

 • Gearrliostú iarratasóirí bunaithe ar an bhfaisnéis a bheidh ina bhfoirm iarratais
 • Réamh-agallamh iomaíoch
 • Scrúdú ar líne ar chumais na n-iarrthóirí
 • Cur i láthair don phainéal roghnúcháin
 • Agallamh deiridh iomaíoch

Eiseofar fógra maidir le freastal ar agallamh seachtain amháin roimhe ré de ghnáth. Beidh ar iarrthóirí freastal ar agallamh nó ar scrúduithe ar bith eile ar a gcostas féin. Ní féidir dáta nó am dáilte an agallaimh/scrúdaithe a athrú.

Oibleagáidí na n-iarrthóirí

Maidir le hiarrthóirí nach bhfreastalaíonn ar agallamh nó ar scrúdú ar bith eile ag an am nó ag an áit a iarradh, nó nach gcuireann aon ábhar nó fianaise ar fáil a theastódh ón nGníomhaireacht i ndáil lena n-iarratas, ní féidir leo a éileamh go mbreithneofaí a n-iarratas tuilleadh. Má theipeann ar an iarrthóir doiciméid nó ábhar eile a chur ar fáil laistigh de na hachair ama riachtanacha measfar gur aistarraing an t-iarrthóir a iarratas nó a hiarratas ón gcomórtas.

Caithfidh iarrthóirí fianaise dhoiciméadach shásúil ar na cáilíochtaí ar fad a éilíonn siad a thabhairt má iarrfar é sin. Beidh an fhreagracht ar na hiarrthóirí deimhniú a chur ar fáil maidir leis na cáilíochtaí oideachais a meastar iad a bheith riachtanach don phost. Beidh creidiúint ar bith a thabharfar d’iarrthóir ag agallamh i dtaca le héilimh dá leithéid sealadach agus faoi réir athbhreithnithe mura gcuirfear na doiciméid tacaíochta is gá ar fáil. Féadfaidh an Ghníomhaireacht cóipeanna de thras-scríbhinní acadúla a iarraidh agus/nó fíordheimhneacht cáilíochtaí iarratasóra a dheimhniú leis na hinstitiúidí ábhartha.

Féadfar iarrthóir ar bith a sholáthróidh faisnéis bhréige nó mhíthreorach ina n-iarratas a dhícháiliú. Ní mór nach ndéanfaidh na hiarrthóirí aithris ar iarrthóir eile ag céim ar bith nó nach gcuirfidh siad isteach ar an bpróiseas nó nach ndéanfaidh siad dochar de ar bhealach ar bith. D’fhéadfaí tú a dhícháiliú má roinneann tú faisnéis ar bith faoin bpróiseas roghnúcháin trí mhodh ar bith.

Ní cheadaítear úsáid a bhaint as trealamh taifeadta de chineál ar bith ag céim ar bith den bpróiseas earcaíochta. Déanfar iarrthóir ar bith a shárófar an fhoráil sin a dhícháiliú ón gcomórtas.

Tá an fhreagracht ar na hiarrthóirí deimhniú a chur ar fáil maidir lena n-aitheantas.

Aiseolas d’Iarrthóirí

Tá an Ghníomhaireacht tiomanta d’aiseolas a chur ar fáil d’iarrthóirí.

Cearta Iarrthóirí chun Athbhreithnithe

Breithneoidh an Ghníomhaireacht iarratais ar athbhreithniú ar na nósanna imeachta/cinntí roghnúcháin i gcomhréir le Nós Imeachta Earcaíochta na Gníomhaireachta.

Déanfaimid ár ndícheall iarrthóirí a choinneáil ar an eolas maidir le dul chun cinn a n-iarratais a luaithe is féidir.

Tairiscint Ceapacháin

Sula ndéanfar tairiscint ceapacháin ar bith:

 • Lorgófar teistiméireachtaí sásúla ó dhá fhostóir roimhe seo. Iarrfar ort sonraí a chur ar fáil faoin dá mholtóir ag céim an iarratais.
 • Ní foláir nó go n-éireoidh leis na hiarrthóirí i scrúdú dochtúra réamhfhostaíochta a dhéanfaidh cleachtóir leighis cláraithe a ainmneoidh an Ghníomhaireacht.

Aoisliúntas

Tairgfear na téarmaí agus coinníollacha aoisliúntais cuí (lena n-áirítear aois scoir) d’iarrthóirí ar ceapaithe úra iad sna poist sa Ghníomhaireacht mar a bheidh siad i bhfeidhm sa tseirbhís phoiblí ag an am. Go ginearálta, ceapfar ceapaithe úra nár oibrigh sa tseirbhís phoiblí riamh roimhe ar bhonn ballraíochta sa Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair. Tá sonraí iomlána maidir leis an scéim ar fáil ag http://www.per.gov.ie/pensions.

Fostaithe sa tseirbhís poiblí roimhe seo

Cuimsítear sna téarma pinsin réamhshocraithe, arna leagan amach sna hailt roimhe seo, ballraíocht sa Scéim Aonair atá i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2013. I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh sé nach mbeadh feidhm aige sin maidir le ceapaithe a raibh fostaíocht acu sa tseirbhís phoiblí roimh an 1 Eanáir 2013. Tá sonraí iomlána maidir leis na coinníollacha lena rialaítear an é ball den Scéim Aonair fostaí sa tseirbhís phoiblí nó nach é tugtha san Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012. Bunófar teidlíocht phá agus phinsin ceapaí a d’fhóin mar fhostaí sa tseirbhís phoiblí roimhe seo i gcomhthéacs stair a bhfostaíochta sa tseirbhís phoiblí.

Cosaint Sonraí

Baintear úsáid as an bhfaisnéis a chuirfear isteach le hiarratas chun an iarrthóireacht agus fostaíocht ina dhiaidh sin a phróiseáil (má éiríonn leis nó léi) agus coinneofar faisnéis dá leithéid faoi réir chearta agus oibleagáidí na nAchtanna um Chosaint Sonraí.

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS)

Tháinig an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018, ag teacht in aonaid an chreata maidir le cosaint sonraí faoi Threoir AE um Chosaint Sonraí. Nuair a chuirfidh tú iarratas isteach le haghaidh comórtais, cruthaímid taifead ríomhaire i d’ainm. Úsáidtear faisnéis a chuirtear isteach le hiarratas ar phost i bpróiseáil d’iarratais. I gcás go n-úsáidtear seirbhísí tríú páirtí i bpróiseáil d’iarratais, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá faisnéis a sholáthar dóibh. Déanfar gach beart cosanta is gá, áfach, chun slándáil do shonraí a chinntiú. Má éiríonn leat sa chomórtas earcaíochta agus roghnúcháin, coinneoidh rannóg AD an GBRÁ d’iarratas.

Chun iarratas a dhéanamh ar rochtain ar do shonraí pearsanta cuir d’iarratas isteach ar ríomhphost chuig dataprotection@lgma.ie ag cinntiú go gcuirfidh tú síos a mhéid is féidir ar na taifid a theastaíonn uait ionas go mbeimid ábalta an taifead (na taifid) ábhartha a aimsiú.

Folúntais reatha

Grád 7 Coiste Tógála Tithíochta agus Úsáide Talún 

Deis Iasachta 18 Mí

(Srianta don Earnáil Údaráis Áitiúil agus GBRÁ)

Maidir leis an ról

 Mar Ghrád 7 sa GBRÁ, beidh tú freagrach as tacaíocht a thabhairt do Chumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach, don Choiste Tógála Tithíochta agus Úsáide Talún agus grúpaí oibre gaolmhara. Cuireann an GBRÁ tacaíocht ar fáil ar réimse leibhéal don Choiste. Is éard atá i gceist leis an ról Grád 7 ná an t-Úinéir Gnó agus an Coiste a thacú trí chruinntithe a shocrú, tuarascálacha a dhéanamh agus a scaipeadh agus cúnamh a thabhairt do chomhordú agus fiosrú gníomhaíochtaí a thagann chun cinn.

Beidh tú ag obair go dlúth leis an gCoiste Tógála Tithíochta agus Úsáide Talún, gníomhaireachtaí seachtracha agus páirtithe leasmhara ábhartha le clár oibre a sholáthar ar d’fhoireann. Má éiríonn leat, déanfaidh do chuid oibre fíor-difríocht do ghníomhaíocht riachtanach straitéiseach a bhfuil tionchar aici ar gnéithe uilig an tsaoil in Éirinn (ina n-áirítear pleanáil, tithíocht, easpa dídine agus eile).

Grade 7 HBLU Information Booklet .pdf (size 409.6 KB)

LGMA Application Form .pdf (size 1.3 MB)