Céard a Dhéanaimid?

Gníomhaireacht Stáit de chuid na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil is ea an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) a bunaíodh in 2012 i ndiaidh chumasc an LGCSB agus an LGMSB. Is foinse lárnach í an LGMA le haghaidh earnáil an rialtais áitiúil, ina ndéantar raon seirbhísí tacaíochta a sheachadtar go cuí agus go héifeachtach ar leibhéal náisiúnta a sholáthar, a fháil agus a chomhordú. Taisclann chomhroinnte den chleachtas is fearr atá inti ina soláthraítear taighde agus saineolas d’earnáil an Rialtais Áitiúil. Soláthraíonn an LGMA raon seirbhísí laistigh de chomhthéacs a cúraim reachtúil, le tacú le seachadadh comhordaithe agus cost-éifeachtúil sheirbhísí agus bheartas an Rialtais Áitiúil. Áirítear ar na seirbhísí sin:

• Séanadh agus forbairt foirne
• Comhoiriúnacht a chomhordú agus a fháil maidir le húsáid seirbhísí gnó TFC d’údaráis áitiúla
• Ardán infreastruchtúir TFC atá daingean agus láidir a sholáthar d’údaráis áitiúla chun a riachtanais ghnó a sheachadadh
• Seirbhísí um anailís beartas, taighde agus tacaíocht riaracháin chun tacú le riachtanais riaracháin bainisteoirí agus na seirbhísí tacaíochta a theastaíonn ó  Chumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach (CCMA)
• Na seirbhísí bainistíochta a theastaíonn ó na húdaráis áitiúla
• Na seirbhísí faoi mar a theastaíonn ón Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil