Comhairle agus dea-chleachtas maidir le forbairt bonneagar leabharlann

Comhairle agus dea-chleachtas maidir le forbairt bonneagar leabharlann

Forbairt Leabharlann comhairle ghairmiúil d’údaráis áitiúla maidir le forbairt, bonneagar agus soláthar foirne leabharlann poiblí ar bhonn leanúnach.

Nuálaíocht agus Forbairt Seirbhíse

Déanann an Fhoireann um Fhorbairt Leabharlann scrúdú agus measúnú ar threochtaí úra agus treochtaí atá ag teacht chun cinn in úsáid seirbhísí leabharlainne poiblí go hidirnáisiúnta agus laistigh den AE agus soláthraíonn sé comhairle ghairmiúil don Roinn agus do na húdaráis áitiúla. Áirítear ar an bhfócas reatha teicneolaíocht RFID, ríomh-Leabhair, sonraí oscailte agus nasctha agus caomhnú digiteach.

Seirbhísí Náisiúnta arna mbainistiú ag Forbairt Leabharlann

Soláthraíonn an fhorbairt seirbhísí náisiúnta barainneacht scála i gcomhthéacs toirte, iarmharta, costais, comhordaithe agus comhsheasmhachta.

Staitisticí

Déanann Forbairt Leabharlann sonraí staitistiúla maidir le leabharlanna poiblí in Éirinn a bhailiú, a anailísiú agus a fhoilsiú. Tagann na bunachair shonraí ó chomh fada siar le 1978 le haghaidh caiteachais iarbhír agus le 1987 le haghaidh caiteachais mheasta. Tá sonraí a bailíodh le linn suirbhéanna náisiúnta úsáideoirí leabharlann poiblí (PLUS) in 2002 agus
2007 ar fáil chomh maith. Tá na staitisticí is déanaí ar fáil sa rannán Foilseacháin ar an láithreán Gréasáin ‘Ask about Ireland’.

Margaíocht

Glacann Forbairt Leabharlann páirt i ngníomhaíochtaí cur chun cinn ar bhonn leanúnach do leabharlanna poiblí, riarann sé feachtais meán agus feidhmíonn sé mar theach imréitigh i gcomhair fiosruithe na meán ar cheisteanna agus ar sheirbhísí leabharlainne poiblí. Le sonraí faoi sheirbhísí eile a sholáthraítear d’údaráis leabharlainne a fháil cliceáil ar cheann ar bith de na híocóin ar an LHS le do thoil.

Clár Oiliúna do Bhaill Foirne Leabharlann Poiblí

Déanann an fhoireann um Fhorbairt Leabharlann anailís riachtanais oiliúna bhliantúil, bunaithe ar shuirbhé na n-údarás áitiúil uile, chun riachtanais agus ceanglais oiliúna a shainaithint. Ag obair le soláthraithe oiliúna, déantar clár oiliúna agus forbartha a chruthú gach bliain do bhaill foirne leabharlann poiblí. Cuirtear cúrsaí ar fáil ar bhonn gnóthaithe costais. Déan teagmháil le librariesdevelopment@lgma.ie le tuilleadh eolais a fháil.