Acmhainní Daonna

Is iad seo a leanas róil na Rannóige Acmhainní Daonna:

 • Straitéis agus Beartais Acmhainní Daonna - taighde agus forbairt a dhéanamh ar straitéisí agus ar bheartais acmhainní daonna chun tacú le húdaráis    áitiúla riachtanais seachadta seirbhíse a chomhlíonadh.
 • Oiliúnt agus Forbairt - treoir, comhairle, agus tacaíocht a thabhairt d'údaráis áitiúla maidir leis an mbealach is éifeachtaí chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais oiliúna agus forbartha atá ag baill foirne dá gcuid d'fhonn spriocanna oibríochtúla amach anseo a bhaint amach.
 • Bainistíocht Athruithe - tacaíocht agus treoir leanúnach a thabhairt d'údaráis áitiúla i dtaca le feidhmiú próiseas éifeachtach um bainistíocht athruithe.
 • Comhionannas - réimse leathan comhairle agus tacaíochta a chur ar fáil maidir le saincheisteanna a bhaineann le reachtaíocht agus acmhainní daonna i réimsí ar nós an chomhionannais deiseanna, ilchineálachta agus míchumais.
 • Sláinte agus Sábháilteacht - comhairle, eolas agus treoir a chur ar fáil de réir an dea-chleachtais agus na ndea-chaighdeán idirnáisiúnta d'fhonn cuidiú le húdaráis áitiúla reachtaíocht Sláinte, Sábháilteachta agus Leas ag an Obair a chomhlíonadh.
 • Comhpháirtíocht san Áit Oibre - tacú le cur i bhfeidhm an chláir oibre nua-aoisithe, agus forbhreathnú agus athbhreithniú a dhéanamh air, de mheon comhpháirtíochta trí chomhfhóram an lucht bainistíochta/an lucht ceardchumainn, an Grúpa Comhairleach Náisiúnta Comhpháirtíochta d'Údaráis Áitiúla (GCNCÚÁ).

Is iad seo a leanas na príomhréimsí gníomhaíochta:

 • Straitéis Acmhainní Daonna
 • Beartais agus Nósanna Imeachta um Acmhainní Daonna
 • Bainistíocht Tinrimh
 • Bainistíocht Athruithe
 • Bainistíocht Feidhmíochta/Creat Inniúlachta
 • Oiliúint agus Forbairt
 • Córas Acmhainní Daonna, Párolla agus Aoisliúntais
 • Seirbhísí Comhroinnte
 • Pleanáil an Fhórsa Saothair
 • Comhionannas
 • Míchumas
 • Dínit san Áit Oibre
 • Sceithireacht
 • Cosaint Leanaí
 • Saoráil Faisnéise
 • Comhpháirtíocht san Áit Oibre
 • Sláinte, Sábháilteacht agus Leas ag an Obair

I measc na dtionscadal atá idir lámha faoi láthair, tá

 • An Tionscadal um an gCóras Acmhainní Daonna, Párolla agus Aoisliúntais
 • An Clár um Bainistíocht Athruithe Sláinte agus Sábháilteachta
 • Clár an Chreata Inniúlachta d'Údaráis Áitiúla