Cumann Lucht Bainistiochta Contae agus Cathrach (CBCC)

Tá Cumann Lucht Bainistiochta Contae agus Cathrach (CBCC) ar an “nguth ionadaíoch” do líonra bainistíochta an rialtais áitiúil. Áirítear i measc a bhall Bainisteoirí ó Chomhairlí Contae agus Cathrach agus Bainisteoirí Cúnta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.  Is comhlacht neamhreachtúil é a oibríonn chun a chinntiú go mbeidh tionchar ag Bainisteoirí ar fhorbairt agus ar chur i bhfeidhm an pholasaí iomchuí.  

Feidhmíonn sé trí roinnt coistí bunaithe, a mbíonn  mar ghnó acu plé le polasaí sonrach mar seo a leanas:
• Cúrsaí Pobail, Sóisialta, Eacnamaíocha & Forbartha  (PSEF)
• Comhshaol
• Airgeadas
• Tithíocht
• Úsáid Talún & Iompar (UTI)
• Uisce

Bíonn plé idir gach Coiste, atá comhdhéanta de Bhainisteoirí agus Stiúrthóirí Seirbhíse Contae agus Cathrach/Cinn Airgeadais, agus ardbhainistíocht na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (RCPRA) agus le Ranna agus eagraíochtaí iomchuí eile. Déanann CBCC ionadaíocht thar ceann a bhall ar choistí seachtracha, grúpaí stiúrtha agus eagraíochtaí agus forbraíonn seasaimh bunaithe ar fhianaise agus déanann aighneachtaí ar shaincheisteanna ábhartha.   

Cuireann an Oifig um Bainistiú an Údaráis Áitiúil (OBUA), rannóg den Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (GBRA) tacaíocht ar fáil agus feidhmíonn mar phointe teagmhála don CBCC. Tacaíonn OBUA le struchtúr an choiste agus imríonn tionchar agus cuireann i bhfeidhm clár oibre an Chumainn trí thaighde spriocdhírithe agus trí shainaithint a dhéanamh ar an gcleachtas is fearr.

Cuspóirí an CBCC

Déanann Feidhmeannas an Chumainn cuspóirí CBCC a shocrú, agus tá ochtar ar choiste an Fheidhmeannais a chuimsíonn Cathaoirleach an CBCC, an Leaschathaoirleach, Bainisteoir Chathair Bhaile Átha Cliath, Bainisteoir Chathair Chorcaí agus ceathrar tofa sa réimse Bainistíochta. Bíonn tionchar ag timpeallacht eacnamaíoch, pholaitiúil agus reachtúil an CBCC orthu agus seo a leanas a gcuspóirí:

• Tionchar a imirt ar pholasaí éiritheach agus ar pholasaí amach anseo trí dhul i bhfeidhm ar an rialtas áitiúil trí rannpháirt dhíreach le príomhpháirtithe leasmhara ar raon leathan ábhar.
• Stocaireacht a dhéanamh thar ceann an chórais le haghaidh acmhainní riachtanacha, roghanna straitéiseacha a shainaithint ar ghá iad a dhéanamh maidir le leithdháileadh acmhainní agus cumas an chórais a léiriú chun luach ar airgead a bhaint amach.
• Dearcadh beacht agus dearfach a fhorbairt agus a chur i láthair maidir le fiúntas an údaráis áitiúil san fhearann poiblí trí thuiscint a chothú faoin raon leathan oibre a bhíonn ar siúl ag údaráis áitiúla atá i mbun saincheisteanna a thiomáineann é agus a bhfuil tionchar acu air
• Fianaise a léiriú den chleachtas is fearr agus den nuálaíocht san earnáil chun tacú le forbairt na gcleachtas sin i gcoitinne mar shampla i réimse na seirbhíse comhroinnte agus i réimse an tsoláthair
• Tacú le baill indibhidiúla an Chumainn
• A chinntiú go dtéitear i ngleic le Clár Oibre um Leasú na hEarnála Poiblí agus go bhfuil tionchar intomhaiste ann trí chur i bhfeidhm Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh.

Conas a oibríonn seo ar an talamh

Trí struchtúr an choiste, déanann CBCC meastóireacht agus scaipeann tionchar na mbeart sonrach polasaí ar earnáil an údaráis áitiúil. Cuireann seo bonn eolais ar fáil agus imríonn tionchar ar an seasamh arna ghlacadh ag an gCumann. Bíonn an CBCC ag tús cadhnaíochta ar phríomh-shaincheisteanna a gcaithfear dul i ngleic leo – go príomha saincheisteanna an “Ollphictiuir”/Ardleibhéil.  Múnlaíonn seo clár oibre an CBCC agus an sé choiste.

Trí phlé struchtúrtha, ardleibhéil a bheith ann le príomhpháirtithe leasmhara cuireann CBCC chun tosaigh tuairimí an Chumainn. Féadfaidh an rannpháirtíocht seo tarlú trí
• Struchtúr an Choiste;
• Plé / cruinnithe iomlánaíocha leis an RCPRA agus leis an Roinn Iompair;
• Feidhmeannas CBCC/cruinniú le hArdbhainistíocht na Roinne;
• Córas polaitiúil – e.g. le hAirí, Ard-Rúnaithe, Comhchoistí.
•Cruinnithe ionadaíochta CBCC amhail ar Bhord an ÚBN;
• Plé dhíreach le heagraíochtaí/gníomhaireachtaí e.g. GCC, ÚSB;

I gcás go mbunaítear grúpa, le téarmaí tagartha sonracha, chun athbhreithniú a dhéanamh ar shaincheisteanna arna sainaithint ag an Rialtas náisiúnta de ghnáth chuirfeadh an CBCC aighneacht chuig an ngrúpa i gceist tar éis plé díreach a bheith acu leo.  I measc na samplaí le déanaí tá:
• Grúpa Feidhmithe an Athbhreithnithe Éifeachta de chuid an Rialtais Áitiúil,
• Grúpa Feidhmithe na hAthnuachana Turasóireachta;
• Grúpa Athbhreithnithe an GCC;
• Grúpa Oibre Idir-rannach maidir le Cáin Maoine Áitiúla;

Oibríonn CBCC i gcomhar le Ranna agus Gníomhaireachta chun forbairt a dhéanamh ar reachtaíocht éifeachtach, chuíchóirithe  e.g. cur i bhfeidhm NPPR, dearadh an Áireamháin Carbóin, comhiniúchadh a dhéanamh leis an Roinn Talmhaíochta, Iascach agus Bia. Mar ionadaithe bhainistíocht na n-údarás áitiúil, tá CBCC ina bpríomhpháirtithe leasmhara sna réimsí pleanáil, soláthar bonneagair, tithíocht, comhshaol agus seirbhísí sláintíochta chomh maith le seirbhísí áineasa, cuimsitheachta sóisialta agus cultúrtha agus seirbhísí turasóireachta agus ar an gcaoi sin téann raon leathan d’eagraíochtaí i gcomhairle leo. Ar bhonn neamhfhoirmiúil forbraíonn CBCC comhghuaillíochtaí straitéiseacha le páirtithe leasmhara agus le ceannairí tuairimíochta, e.g. Chambers Ireland, IBEC, Forfás, GCC, An Chomhairle Ealaíon, RFTN etc.  Déanann CBCC an dea-chleachtas a shainaithint, a roinnt agus a phoibliú le páirtithe leasmhara iomchuí trí aighneachtaí chuig an Rialtas, forbairt agus cur chun cinn ábhair mar gheall ar obair na n-údarás áitiúil, cumarsáid inmheánach agus cumarsáid leis na meáin.

Teagmháil
Cathaoirleach CBCC: An tUasal Pat Gallagher, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae na hIarmhí

Cumann Lucht Bainistiochta Contae agus Cathrach
Oifig le haghaidh Bhainistiú an Údaráis Áitiúil (OBUA)
Local Government House
35 – 39 Cé Uiséir
Baile Átha Cliath 8

 

Slideshare here